Vedtægter

§1                  Foreningens navn er Sundhøj Børnebys Forældreforening

§2                  Foreningens formål er at drive Sundhøj Børneby – et værested med kvalificerede aktivitetstilbud for børn fra og med 4. klasse til og med 6. klasse – hvor de, på eget ansvar, kan tilbringe fritiden under voksentilsyn.

Sundhøj Børneby er beliggende på Eskærvej nr. 63A og råder over arealet umiddelbart øst for Sundhøj Børnehus. Arealet indrettes med en hovedbygning samt udenomsfaciliteter, der stilles til rådighed for børnene.

Foreningen ansætter en leder til den daglige drift.

Lederen forestår under ansvar over for bestyrelsen den daglige drift af Sundhøj Børneby herunder ansættelsen af eventuelle assistenter.

Lederen har endvidere pligt til at informere bestyrelsen om alle forhold, der vedrører Sundhøj Børneby.

De nærmere regler for benyttelse af Børnebyen herunder åbningstider, tilmelding, kontingent m.m. fastlægges af bestyrelsen i samarbejde med den daglig leder.

§3                  Medlemsberettiget og valgbar til bestyrelsen er enhver, der har børn eller børnebørn tilmeldt Sundhøj Børneby.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt i slutningen af oktober.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel og afvikles med følgende dagsorden:

  1. Valg af referent og ordstyrer.
  2. Fremlæggelse af beretning over det forløbne års aktiviteter.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Stemmeret til generalforsamlingen har betalende medlemmer, således en stemme pr. barn.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Den daglige leder kan tildeles rollen som kasserer og deltager så som sådan i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesformand vælges for en 2-årige periode.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 1-årig periode.
Suppleanten har stemmeret, men ikke mødepligt – bestyrelsen anbefaler dog, at suppleanten deltager i bestyrelsesmøder.

Der afholdes bestyrelsesmøder hver 2. måned.
Den daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne efter behov.

Ved daglig leders fravær, overtager bestyrelsen ansvaret for den daglige drift af Sundhøj Børneby.

Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne.

§4                  Sundhøj Børnebys økonomi er baseret på tilskud fra Svendborg Kommune samt det betalte kontingent.

Regnskabsåret er den 1. august til den 31. juli.
Regnskabet føres af kassereren, revideres af en godkendt revisor og fremlægges på den ordinære generalforsamling. Herefter fremsendes regnskabet til Svendborg kommune sammen med referatet fra generalforsamlingen.

§5                  Ændringer af disse vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§6                  Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§7                  Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.

Bestyrelsen er ansvarlig over for byrådet for anvendelse af det modtagne tilskud og benyttelsen af de anviste arealer med påstående bygninger i henhold til særlig aftale.

§8                  En afvikling af Sundhøj Børneby skal vedtages af et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på den første, samt et simpelt flertal på den anden af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Foreningens samlede aktiver tilfalder herefter Svendborg Kommune, der anvender midlerne til børne- og ungdomsarbejdet i kommunen.