Vedtægter

§ 1

Forankring

Stk. 1

Foreningens navn er Sundhøj Børnebys Forældreforening, hjemhørende i Svendborg Kommune, beliggende

Eskærvej 63A 5700 Svendborg. (Klubbens navn kan senere ændres hvis

brugerne finder et bedre navn – kræver dog endelig tiltrædelse på generalforsamling)

§ 2

Formål

Stk. 1

Foreningen er oprettet efter Folkeoplysningsloven.

Stk. 2

Foreningen tilbyder aktiviteter til børn fra og med 4. til og med 6. klassetrin.

Stk. 3

Foreningens primære formål er at drive en juniorklub.

Stk. 4

Foreningen formål er at give børnene et sted, hvor der er mulighed for og plads til at være,

opleve og udvikle sig både socialt, kognitivt, kreativt og fysisk i deres eget tempo, med støtte og opmuntring

fra kvalificerede og engagerede voksne.

Stk. 5

Foreningen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning der sigter

mod ensretning, må ikke finde sted. Institutionen arbejder for at fremme tolerance og

medmenneskelighed.

§ 3

Organisering

Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

Stk. 2

Foreningen ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse samt en klubleder,

der varetager den daglige administrative og pædagogiske ledelse af juniorklubben, herunder også ansættelse af eventuelt personale. Lederen har pligt til at oplyse bestyrelsen om alle forhold der vedrører Sundhøj Børneby. Det er

bestyrelsen, der fastsætter de pædagogiske principper for foreningen, herunder åbningstid, kontingent, tilmelding mv..

§ 4

Generalforsamlingen

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt

eller når mindst 25% af forældregruppen ønsker det.

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden udarbejdes af bestyrelsen og udsendes til forældrene

senest to uger før afholdelsen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sendt

til bestyrelsen senest 7 dage inden afholdelsen, medmindre bestyrelsen eller

generalforsamlingen accepterer en kortere frist.

Stk. 5

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde punkterne:

1) Valg af ordstyrer og referent

2) Fremlæggelse af beretning over det forløbne års aktiviteter

3) Fremlæggelse af årsregnskab.

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse

6) Valg af suppleanter

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

8) Eventuelt

Stk. 6

Der er 1 stemme pr. betalende medlem. Stemmeberettiget er forældre/værge,

eller bedsteforældre til indmeldte barn.

Stk. 7 Beslutninger træffes ved simpelt flertal og der kan kun stemmes ved personligt

fremmøde.

 

§ 5

Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 4 medlemmer er forældre/værge eller bedsteforældre til børn i juniorklubben, 1

medlem er klubleder.

Samtlige forældre-medlemmer af bestyrelsen har stemmeret, herunder også suppleanter.

Klublederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 2

Forældrene vælges for 2 år af gangen, forskudt i forhold til hinanden, således at der i lige år

vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Desuden vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen.

Stk. 3

Valget afholdes 1 gang årligt i september måned i forbindelse med den årlige

generalforsamling.

Stk. 4

Forældre med børn indskrevet i juniorklubben på valgtidspunktet kan vælges til bestyrelsen. I

tilfælde, hvor barnet melder sig ud af klubben, kan forælderen fortsætte som

bestyrelsesmedlem frem til næstkommende ordinære generalforsamling.


Stk. 5

På det førstkommende møde efter valg til forældrebestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig

med en formand og næstformand. Kasserer-posten tildeles klublederen.

Stk. 6

Der afholdes mindst 4 møder årligt.


Stk. 8

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig og offentliggøres.

Stk. 9

Til møderne laves et referat, der underskrives af de fremmødte og gøres tilgængeligt for

foreningens medlemmer, børn og forældre.

Stk. 10

Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende foreningens formue.

Stk. 11

Bestyrelsen ansætter og afskediger Klublederen.  Ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale er delegeret til

klublederen.

Stk. 12

Foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser og

kan ikke gøres personligt ansvarlige for økonomiske krav som foreningen måtte blive pålagt.

§ 6

Tegningsret

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og næstformand.

Stk. 2

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører foreningens kapital, kræver tilslutning fra

samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 7

Tavshedspligt

Stk. 1

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt.

Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen

er forpligtiget til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom.

§ 8

Økonomi og regnskab

Stk. 1

Foreningens økonomi er baseret på tilskud fra Svendborg Kommune, jf. Dagtilbudsloven (lov

nr. 501 af 6. Juni 2007) § 66 samt forældrebetaling jf. denne vedtægts § 12.

Stk. 2

Foreningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli. Regnskabet skal påtegnes af en

revisor. Bestyrelsen godkender og underskriver herefter regnskabet.

Stk. 3

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut

Stk. 4

Eventuelt driftsoverskud skal anvendes til gavn for børnene i juniorklubben som tilskud til

ekskursioner, indkøb af aktiviteter mv. Forslag skal forelægges børnene før endelig beslutning.

§ 9

Klublederens ansvar og kompetence

Stk. 1

Klublederen varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af

juniorklubben.

Stk. 2

Klublederen er forpligtet til at samarbejde med de øvrige tilbud til børn og unge i Svendborg

Kommune, herunder at indgå aktivt i det forebyggende og tværfaglige samarbejde.

Stk. 3

Klublederen udarbejder hvert år – inden 1. september – en beretning for det foregående år

aktiviteter i klubben. Hertil skitseres overvejelserne for de kommende års aktiviteter.

Beretning og næste års aktiviteter forelægges bestyrelsen.

Stk. 4

Ved klubleders fravær, overtager bestyrelsen ansvaret for den daglige drift af Sundhøj Børneby


§ 10

Personaleforhold

Stk. 1

Klublederen skal have pædagogisk uddannelse og/eller erfaring. Øvrigt personale skal så vidt

muligt have pædagogisk uddannelse og/eller erfaring. Der kan ansættes personer i

arbejdsprøvning/fleksjob og/eller skånejob.

Stk. 2

Der indhentes børneattest på alle ansatte i juniorklubben.

Stk. 3

Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

§ 11

Åbningstid

Stk. 1

Klubbens åbningstider fastsættes af bestyrelsen under hensynstagen til behov i børnegruppen.

Åbningstiderne fremgår af hjemmesiden. Der er som udgangspunkt lukket i skolernes ferie, med undtagelse af sidste uge i sommerferien.

Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med Klublederen, vælge at ændre den daglige

åbningstid i forbindelse med ændrede behov i børnegruppen. Ændring af åbningstid skal

varsles med mindst 2 måneder.

Stk. 2

Forældrebestyrelsen kan i samarbejde med Klublederen fastsætte årlige lukkedage i

juniorklubben.

§ 12

Indmeldelse i juniorklubben

Stk. 1

Der kan indmeldes børn fra og med 4. til og med 6. klasse. Forældre til børn i Juniorklubben er

automatisk medlemmer af foreningen.

Stk. 2

Skema til indmeldelse forefindes på klubbens hjemmeside. Indmeldelse i institutionen sker på

baggrund af venteliste-anciennitet, dog vil søskende eller børn med særlige behov få

fortrinsret.§ 14

Udmeldelse

Stk. 1

Forældrene kan melde deres barn ud af juniorklubben skriftligt med 1 måneds varsel (løbende måned + 1 måned).


Stk. 2

Et indmeldt barn kan kun meldes ud af juniorklubben ved restance i

forældrebetalingen. Udmeldingen kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til den 1. i en

måned.

Forinden skal forældrene have modtaget 2 rykkerskrivelser med mindst 14 dages interval.


§ 15

Forældrebetaling i juniorklubben

Stk. 1

Forældrebetalingens størrelse fastsættes af bestyrelsen, og kan ændres med min. 1 måneds

varsel til et kvartals begyndelse.


§ 17

Tilsyn

Stk. 1

Svendborg Kommune fører tilsyn med juniorklubben efter de retningslinier der fremgår af

godkendelseskriterierne.

§ 18

Hæftelse

Stk. 1

Foreningen er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning.

Foreningen hæfter med sin formue for de aftaler m. v. den har indgået, efter dansk rets

almindelige erstatningsregler.

§ 19

Ændring af vedtægter

Stk. 1

Punkterne i denne vedtægt kan ændres af generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsorden.

§ 20

Ophør

Stk. 1

En afvikling af Sundhøj Børneby skal vedtages af et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på den første, samt et simpelt flertal på den anden af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Foreningens samlede aktiver tilfalder herefter Svendborg Kommune, der anvender midlerne til børne- og ungdomsarbejdet i kommunen.Ændringer vedtaget torsdag d. 26. oktober 2023